Psykologiske undersøgelser

Psykologiske undersøgelser

Psykologiske undersøgelser 

Vi har bred erfaring i udarbejdelsen af både forældrekompetenceundersøgelser, tilknytningsundersøgelser og børnepsykologiske undersøgelser.  

Det er afgørende for os altid at levere et fagligt kvalificeret og velfunderet stykke arbejde. Vi går til undersøgelsesarbejdet med ydmyghed ud fra en bevidsthed om, at vores vurderinger kan få stor betydning for de berørte. Af disse årsager er vi altid to om at udarbejde forældrekompetenceundersøgelser, ligesom vi altid modtager ekstern supervision på alle undersøgelser.  

Undersøgelserne tilrettelægges altid med udgangspunkt i et konkret opdrag/indstilling fra henviser, og vi anvender et bredt spektrum af psykologiske tests, interviews og observationer. Vi er blandt andet begge certificerede i brug af Parent Developmental Interview (PDI) til vurdering af refleksiv funktion som udtryk for mentaliseringsevne og i Marshak Interaction Method (MIM), som er en videobaseret observationsmetode til vurdering af forældre-barn samspil. 


Pris: Kontakt os for prisoverslag. Der er mulighed for at aftale fast pris på undersøgelsen eller fakturering på timebasis.

NMT
I særlige tilfælde kan det være meningsfuldt at foretage en NMT-vurdering på et barn. 
NMT er udviklet af børnepsykiater og hjerneforsker Bruce D. Perry fra USA og står for Neurosequential Model of Therapeutics. NMT er en vurderingsmetode udviklet til at hjælpe de voksne omkring barnet med at forstå barnets adfærd med udgangspunkt i både dets udviklingshistorie og aktuelle funktionsniveaus ressourcer og vanskeligheder gennem en viden om, hvordan hjernen udvikler sig under opvæksten. Det er en multidimensionel vurdering, der vil hjælpe til at fastsætte og målrette intervention/behandling og foranstaltninger for det specifikke barn. NMT er særlig anvendelig i udredningen af udviklingstraumatiserede/omsorgssvigtede børn. 


NMT-tilgangen tager udgangspunkt i det faktum at forskellige oplevelser i barndommen påvirker den måde, hjernen fungerer på. Menneskets hjerne udvikler sig mest fra starten af graviditeten til barnet er ca. 4 år, og derfor er dette en særlig påvirkelig alder, hvor hjernens ”grundfunktioner” og systemer organiseres og udvikles. Er der tale om svigt (hjernen får for lidt af det, den skulle have haft) eller udviklingstraumer (hjernen har fået for meget af noget, den ikke skulle have haft), vil disse faktorer ændre væsentligt i hjernens funktion. Dette vil i værste fald føre til dysorganisering og fejludvikling. Afhængig af svigtenes og/eller traumernes art, intensitet, varighed, tidspunkt de er forekommet på samt kvaliteten af det sociale netværk som buffer, kan forskellige oplevelser resultere i alt fra et lettere interpersonelt ubehag til svære, invaliderende og kroniske tilstande. 


En NMT-vurdering kan foretages som et led i en børnepsykologisk undersøgelse eller som en selvstændig metode. En NMT-vurdering er især relevant i de tilfælde, hvor man som fagpersonale eller omsorgspersoner for et barn er ”kørt fast” i arbejdet med barnet og/eller i forståelsen af barnets udvikling og vanskeligheder. I et sådan forløb vil vi inddrage forældre/plejeforældre, barnets lærere/pædagoger eller andre relevante aktører. På baggrund af NMT-vurderingen vil vi kunne udvælge hvilke interventioner, der er behov for at arbejde videre med i forhold til det specifikke barn. Det vil være interventioner indenfor de 4 områder; sanseintegration, selvregulering, relationer og det kognitive. De behandlingsmæssige interventioner udvælges nøje og nøgleord her er; rækkefølge, intervaller og timing og sammensættes naturligvis ud fra et ”mindste indgrebs-princip” set fra barnets perspektiv.  
 
Vi vil som udgangspunkt kun være med i den indledende fase, hvor vi foretager NMT-udredningen og kommer med forslag til behandlingsmæssige interventioner. Herfra vil det være barnets omsorgspersoner, lærere og pædagoger, der skal arbejde videre med barnet. Efter en aftalt periode foretages evt. en opfølgning ud fra de opstillede interventioner med justering af indsatsen. Der er dog også mulighed for at NMT-vurderingen indgår som en del af en behandlingsrettet indsats. 

 
Pris: Kontakt os for prisoverslag. Der er mulighed for at aftale fast pris på undersøgelsen eller fakturering på timebasis.